Please click here to read our notice on COVID-19

Welcome to Loteri Cymru

From just £1 per week you can be a part of the all-Wales lottery creating winners across Wales and raising vital funds for Welsh charities. It’s a win-win for people in Wales – you can enjoy trying your luck at winning our huge £25,000 jackpot knowing that whether your number comes up or not, Welsh charities win every time!

Playing is simple - each ticket costs £1 and when you sign up you'll be given a unique 6-digit game number. Every week a winning number is drawn. If you match 3 or more digits, you win a prize!

It's quick and easy to join online. You can pay by card or subscribe by Direct Debit. Why not try your luck today?

Croeso i Loteri Cymru

O £1 yn unig yr wythnos, gallwch fod yn rhan o’r loteri Cymru gyfan sy’n creu enillwyr ledled Cymru ac sy’n codi arian hanfodol i elusennau yng Nghymru. Pobl Cymru sy’n elwa bob tro – gallwch fwynhau rhoi cynnig ar ennill ein prif wobr anferth o £25,000 gan wybod bod elusennau yng Nghymru yn ennill bob tro, p’un a yw eich rhif yn ymddangos ai peidio!

Mae chwarae yn syml – mae pob tocyn yn costio £1 a phan fyddwch yn cofrestru, cewch rif gêm 6-digid unigryw. Bob wythnos, tynnir tocyn buddugol. Os bydd 3 digid neu fwy yr un fath â’ch rhai chi, byddwch yn ennill gwobr!

Mae ymuno ar-lein yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch dalu gyda cherdyn neu danysgrifio drwy Ddebyd Uniongyrchol. Beth am roi cynnig arni heddiw?

This Week's Winning Number / Y Rhif Buddugol yr Wythnos Hon

521594

Winning number for draw dated: 16/10/2020. Match 3 or more digits in the correct place in the sequence to win a prize.

Rhif buddugol y rownd 16/10/2020. Parwch 3 neu fwy o ddigidau yn y lleoliad cywir yn y dilyniant i ennill gwobr.

Our Charities

Play Loteri Cymru in support of five fantastic Welsh charities. All profits from the Loteri go towards their vital work.

Take your chance to win, and give these charities a chance to win as well!

Ein Helusennau

Chwaraewch Loteri Cymru i gefnogi pum elusen wych yng Nghymru. Mae holl elw’r Loteri’n cyfrannu at eu gwaith hanfodol.

Cymerwch eich cyfle i ennill a byddwch yn rhoi cyfle i’r elusennau hyn ennill hefyd!

Win up to £25,000

How would you spend our Jackpot prize? A new car, full house renovation, round-the-world trip? Set up a business, deposit on a first house, or a lifetime supply of chocolate? If you win, the choice is all yours!

Every week our players have the chance to win prizes of £25,000, £1,000, £25 or 5 prize entries into the next draw.

Loteri Cymru creates winners across Wales (and beyond!) by awarding thousands of pounds every week.

The game is based on a number match, so winning is totally down to chance. That means for just £1 you have as good a chance as anyone, so why not have a go today? You've got to be in it to win it!

Enillwch hyd at £25,000

Sut byddech chi’n gwario ein prif wobr? Car newydd, adnewyddu eich tŷ, taith i bedwar ban byd? Sefydlu busnes, blaendal ar eich tŷ cyntaf, neu gyflenwad diddiwedd o siocled am weddill eich bywyd? Os byddwch chi’n ennill, chi fydd yn dewis!

Bob wythnos mae gan ein chwaraewyr gyfle i ennill gwobrau o £25,000, £1,000, £25 neu 5 cynnig arall am wobr yn y rownd nesaf.

Mae Loteri Cymru’n creu enillwyr ledled Cymru (a thu hwnt!) trwy roi miloedd o bunnoedd bob wythnos.

Mae’r gêm yn seiliedig ar baru rhifau, felly mae ennill yn dibynnu’n llwyr ar siawns. Mae hynny’n golygu bod £1 yn unig yn rhoi cymaint o gyfle i chi ennill ag unrhyw un arall, felly beth am roi cynnig arni heddiw? Rhaid i chi gymryd rhan am gyfle i ennill!

Sign up for our newsletter / Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Your details

By signing up you agree that we can process your information in accordance with our privacy policy / Trwy gofrestru, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol a'n polisi preifatrwydd

© Loteri Cymru 2018 - 2020. All rights reserved.
Loteri Cymru is promoted by Charities Trust, a leading donations management organisation committed to growing charitable giving since 1987. The day to day operation of the lottery is managed by Sterling Lotteries, an External Lottery Manager who help over 400 charities across the UK run charity lotteries and raffles, and have been running lotteries for over 30 years.
close

Contact us

Send us a message and we'll get back to you as soon as possible.

Your Details

We will treat your personal information with respect and process it in accordance with our privacy policy.

Top
Accept Cookies