A message to our players / Neges i'n chwaraewyr

Loteri Cymru is not just about fun, excitement and winning prizes, it’s about supporting Wales and local charities, enabling them to continue to carry out the amazing work they do in our communities. And with the challenges Covid-19 presents, fundraising just got a whole lot harder for them.

So what can we do? It's easy to feel helpless in situations like these, but we have to remember that we all have a part to play, and that together we can make amazing things happen.

The level of fear and uncertainty we're facing right now is all too familiar for the people and animals our charities work tirelessly to help and protect, and it is for them that Loteri Cymru exists and so it is for them that we carry on now.

Over the past few weeks, the team at Loteri Cymru have been making plans for our entire team to move into self-isolation, while our loteri continues to run and raise funds. This has necessitated some changes, some compromises and sacrifices, new ideas and new equipment, and no small investment. But we've managed it, and we're now able to continue operating Loteri Cymru remotely. The draws will carry on!

With the team safely settled at home we can now work together on protecting the loteri income and providing much needed funds to our local charities to support them through this unprecedented time.

It is times like these that Loteri Cymru was created for, to support Wales and the Welsh communities in times of struggle. Every time you play Loteri Cymru Wales wins and we are proving that more than ever right now. If we all stay safe and look after one another, both we and our charities can help each other through to the other side. Just by playing the loteri you are helping, but if, and only if, you have the means please also consider giving directly to charities in Wales at this time when they so vitally need funds.

So, as always, good luck in the draw and thank you for your support. We hope you and your loved ones stay safe and healthy at this difficult time.

Nid yw Loteri Cymru yn ymwneud â hwyl, cyffro ac ennill gwobrau yn unig, mae'n ymwneud â chefnogi Cymru ac elusennau lleol, gan eu galluogi i barhau i gyflawni'r gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud yn ein cymunedau. A gyda'r heriau y mae Covid-19 yn eu cyflwyno, mae codi arian yn nawr llawer anoddach iddyn nhw.

Felly beth allwn ni ei wneud? Mae'n hawdd teimlo does dim y gallwn i wneud mewn sefyllfaoedd fel y rhain, ond mae'n rhaid i ni gofio bod gan bob un ohonom ran i'w chwarae, ac y gallwn gyda'n gilydd wneud i bethau anhygoel ddigwydd.

Mae lefel yr ofn a'r ansicrwydd rydyn ni'n ei wynebu ar hyn o bryd yn ddigon gyfarwydd i'r bobl a'r anifeiliaid y mae ein helusennau'n gweithio'n ddiflino i helpu ac amddiffyn, ac iddyn nhw mae Loteri Cymru yn bodoli ac felly iddyn nhw rydyn ni'n parhau nawr.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae Loteri Cymru wedi bod yn gwneud cynlluniau i'n tîm cyfan hunan-ynysu, tra bod ein loteri yn parhau i redeg a chodi arian. Mae hyn wedi golygu rhai newidiadau, rhai cyfaddawdau ac aberthau, syniadau newydd ac offer newydd trwy fuddsoddiad sylweddol. Ond rydyn ni wedi llwyddo i’w wneud, ac rydyn ni nawr yn gallu parhau i weithredu Loteri Cymru o bell. Bydd y loteri yn parhau!

Gyda'r tîm wedi setlo yn eu cartrefi yn ddiogel, gallwn nawr weithio gyda'n gilydd i amddiffyn incwm y loteri a darparu arian i'n helusennau lleol i'w cefnogi trwy'r amser digynsail hwn.

I gefnogi Cymru a'r cymunedau Cymreig ar adegau anodd oedd y rheswm y crëwyd Loteri Cymru. Bob tro rydych chi'n chwarae Loteri Cymru, Cymru sy’n elwa ac rydyn ni'n profi hynny yn fwy nag erioed ar hyn o bryd. Os ydym i gyd yn cadw'n ddiogel ac yn gofalu am ein gilydd, gallwn ni a'n helusennau helpu ein gilydd drwodd i'r ochr arall. Trwy chwarae'r loteri rydych chi'n ei helpu, ond os oes gennych chi'r modd, a dim ond os oes gennych chi, ystyriwch roi yn uniongyrchol i elusennau yng Nghymru ar yr adeg hon pan maen nhw mor hanfodol angen arian.

Felly, fel bob amser, pob lwc a diolch am eich cefnogaeth. Gobeithio y byddwch chi a'ch anwyliaid yn aros yn ddiogel ac yn iach yn ystod yr adeg anodd hon.

Sign up for our newsletter / Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Your details

By signing up you agree that we can process your information in accordance with our privacy policy / Trwy gofrestru, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol a'n polisi preifatrwydd

© Loteri Cymru 2018 - 2021. All rights reserved.

Loteri Cymru is promoted by Charities Trust, a leading donations management organisation committed to growing charitable giving since 1987. Charities Trust is licensed and regulated in Great Britain by The Gambling Commission under account number 6068.

The day to day operation of the lottery is managed by Sterling Management Centre Limited, an External Lottery Manager who help over 400 charities across the UK run charity lotteries and raffles, and have been running lotteries for over 30 years. Sterling Management Centre Limited is licensed and regulated in Great Britain by The Gambling Commission under account number 3137.

close

Contact us

Send us a message and we'll get back to you as soon as possible.

Your Details

We will treat your personal information with respect and process it in accordance with our privacy policy.

Top
Accept Cookies