AboutLoteri Cymru

About Us

Loteri Cymru is the all-Wales lottery creating winners across Wales and raising vital funds for Welsh charities. It’s a win-win – for just £1 a week you can enjoy trying your luck at winning our huge £25,000 jackpot knowing that whether your number comes up or not, Welsh charities win every time!

Amdanom Ni

Loteri Cymru yw’r loteri Cymru gyfan sy’n creu enillwyr ledled Cymru ac yn codi arian hanfodol i elusennau yng Nghymru. Mae pawb yn elwa - am £1 yn unig yr wythnos, gallwch fwynhau rhoi cynnig ar ennill ein prif wobr anferth o £25,000, gan wybod bod elusennau yng Nghymru’n ennill bob tro, p’un a yw eich rhif yn cael ei ddewis ai peidio.

Let’s Win Together

The more people who play, the more winners there’ll be, and the more funds we’ll be able to distribute to charities in Wales. Chances are, you’ll know someone who’s benefited from the Loteri, either by winning a prize or someone with a connection to one of our beneficiary good causes. It’s our mission that the Loteri will touch and in some way benefit everybody who lives in Wales.

Ennill gyda’n gilydd

Po fwyaf o bobl sy’n chwarae, y mwyaf o enillwyr fydd, a gallwn ddosbarthu mwy o arian i elusennau yng Nghymru. Mae siawns dda eich bod yn adnabod rhywun sydd wedi elwa o’r Loteri, naill ai trwy ennill gwobr neu trwy rywun sydd â chysylltiad ag un o’n hachosion da. Ein nod yw cyffwrdd pawb sy’n byw yng Nghymru trwy’r Loteri, a’u helwa mewn rhyw ffordd.

Our Partners

To run the Loteri, we’ve partnered with two organisations: Sterling Lotteries and Charities Trust.

Sterling are our External Lottery Manager. They help over 400 charities across the UK run charity lotteries and raffles, and have been running lotteries for over 30 years. They are responsible for managing the administration of the Loteri, answering player queries and running the draw each week using their Gambling Commission approved systems.

Charities Trust are the licensed promoters of Loteri Cymru. They are a leading donations management organisation committed to growing charitable giving since 1987.

Ein Partneriaid

I gynnal y Loteri, rydym wedi creu partneriaeth â dau sefydliad: Sterling Lotteries a Charities Trust.

Sterling yw ein Rheolwr Loteri Allanol. Mae’n helpu dros 400 o elusennau ledled y DU i gynnal loterïau a rafflau elusennol, ac mae wedi bod yn cynnal loterïau ers dros 30 mlynedd. Maen nhw’n gyfrifol am reoli gweinyddu’r Loteri, gan ateb ymholiadau’r chwaraewyr a chynnal y gystadleuaeth bob wythnos gan ddefnyddio eu systemau a gymeradwywyd gan y Comisiwn Hapchwarae.

Charities Trust yw hyrwyddwyr trwyddedig Loteri Cymru. Mae’n sefydliad rheoli rhoddion arweiniol sydd wedi ymroi i gynyddu rhoddion elusennol ers 1987.

close

Contact us

Send us a message and we'll get back to you as soon as possible.

Your Details

We will treat your personal information with respect and process it in accordance with our privacy policy.

Top
Accept Cookies

Play today! / Chwarae heddiw!

Play today for your chance to win £25,000!

By playing Loteri Cymru you are also helping charities across Wales raise vital funds.