FrequentlyAsked Questions

What is Loteri Cymru?Beth yw Loteri Cymru?

Loteri Cymru is the all-Wales lottery creating winners across Wales and raising vital funds for Welsh charities. As a player, you have the chance to win up to £25,000 every Friday. It’s just £1 per ticket, and you can sign up to play online. The Loteri is a subscription type game, meaning you pay to play every week.

Loteri Cymru yw’r Loteri dros Gymru gyfan sy’n creu enillwyr ledled Cymru ac yn codi arian hanfodol i elusennau yng Nghymru. Fel chwaraewr, cewch gyfle i ennill hyd at £25,000 bob dydd Gwener. £1 yn unig yw pris tocyn, a gallwch gofrestru i chwarae ar-lein. Mae’r Loteri yn gêm danysgrifio, sy’n golygu y byddwch yn talu i chwarae bob wythnos.

How long has the Loteri been running? Pryd ddechreuodd y Loteri?

The first Loteri draw of the current game took place on Friday 16th June, 2018. You might remember the previous Loteri Cymru game, the first draw of which took place on April 28th 2017. This game was stopped in March 2018, making way for the new Loteri that we know and love today.

Cynhaliwyd y rownd gyntaf yn y Loteri bresennol ar ddydd Gwener 16 Mehefin 2018. Efallai y byddwch chi’n cofio’r gêm Loteri Cymru flaenorol, a ddechreuodd ar 28 Ebrill 2017. Daeth y gêm hon i ben ym mis Mawrth 2018, gan agor y drws i’r Loteri newydd yr ydym yn gyfarwydd â hi heddiw.

Who’s involved in running the game? Pwy sy’n cynnal y gêm?

Loteri Cymru is promoted by Charities Trust, a leading donations management organisation committed to growing charitable giving since 1987. The day to day operation of the lottery is managed by Sterling Lotteries, an External Lottery Manager who help over 400 charities across the UK run charity lotteries and raffles, and have been running lotteries for over 30 years.

Mae Loteri Cymru’n defnyddio Sterling Lotteries a Charities Trust i gynnal y gêm. Mae Sterling yn Rheolwr Loteri Allanol sy’n helpu dros 400 o elusennau ledled y DU i gynnal rafflau a loterïau elusennol, ac maen nhw wedi bod yn cynnal loterïau ers dros 30 mlynedd. Charities Trust yw hyrwyddwr trwyddedig Loteri Cymru ac mae’n sefydliad rheoli rhoddion arweiniol sydd wedi ymroi i gynyddu rhoddion elusennol ers 1987.

Which charities benefit when I play? Pa elusennau sy’n elwa wrth i fi chwarae?

You can check out our charities here. The game guarantees 100% of all lottery profits going to these charitable causes.

Gallwch weld ein helusennau yma. Mae’r gêm yn sicrhau bod 100% o holl elw’r loteri yn mynd i’r achosion da hyn.

How do I play? Sut galla’ i chwarae?

Check out our How it Works page or, if you’re ready to join us, click here to Play Now.

Ewch i’n tudalen Sut mae’n gweithio neu, os ydych chi’n barod i ymuno â ni, cliciwch yma i chwarae yn awr.

Can I pick my game number? A oes modd i fi ddewis fy rhif yn y gêm?

Every player has a unique number in this style game, so for that reason the numbers are allocated randomly using Sterling’s Gambling Commission approved Random Number Generator. When you get given your lottery number, it’s yours and it is unique, and it’ll stay with you for as long as you’re a member in the Loteri! It will be played in the draw every week that you have credit available in your account.

Mae gan bob chwaraewr rif unigryw yn y math hwn o gêm, felly caiff y rhifau eu dosbarthu ar hap gan ddefnyddio Cynhyrchwr Rhifau Ar Hap Sterling sydd wedi’i gymeradwyo gan y Comisiwn Hapchwarae. Pan fyddwch yn derbyn eich rhif loteri, chi sydd yn berchen arno, a bydd yn aros gyda chi trwy gydol eich cyfnod fel aelod o’r Loteri! Bydd yn cael ei ychwanegu at y gystadleuaeth bob wythnos os oes gennych chi gredyd ar gael yn eich cyfrif.

How do I get my game number or numbers? Sut ydw i’n cael fy rhif neu rifau yn y gêm?

When you join, your game number(s) will be emailed to you in your welcome email, it’s 6-digits long and the number you’ll play the game with. You’ll also have a membership number in the lottery, which you may be asked to quote when contacting us.

Pan fyddwch yn ymuno, bydd eich rhif(au) gêm yn gynwysedig yn eich neges e-bost croeso. Mae’n rhif 6 digid, a dyma’r rhif y byddwch yn ei ddefnyddio wrth chwarae’r gêm. Hefyd, cewch rif aelodaeth yn y loteri, ac efallai y gofynnir i chi ei nodi wrth gysylltu â ni.

Why is the price £4.34 per month when paying by Direct Debit? Pam codir tâl o £4.34 y mis wrth dalu drwy ddebyd uniongyrchol?

The monthly cost breakdown of £4.34 for playing the lottery is based on paying £1 per week over a 52 week year. Direct debits are only collected once monthly. Sometimes there will be five weeks in a month and the additional £0.34 is to build up credit to cover the fifth week on the five-week months.

Mae’r pris misol o £4.34 am chwarae’r loteri yn seiliedig ar dalu £1 yr wythnos dros flwyddyn o 52 wythnos. Cesglir debyd uniongyrchol un waith y mis yn unig. Weithiau, bydd pum wythnos mewn mis, ac mae’r £0.34 ychwanegol yn cronni’r credyd i dalu am y bumed wythnos yn y misoedd pum wythnos.

Can I choose when to play my credit? Alla’ i ddewis pryd i chwarae fy nghredyd?

This game is a subscription lottery. You choose how many numbers you want each week, usually one, two or three but could be up to twenty, and that number of entries gets entered into the draw every week automatically. The benefit is that your number never misses a week, as long as you’ve got funds in your account to play.

Mae’r gêm hon yn loteri tanysgrifio. Rydych yn dewis faint o rifau yr hoffech chi bob wythnos, sef un, dau neu dri fel arfer, ond gall fod hyd at ugain, a bydd y nifer honno o gynigion yn cael ei chynnwys yn y gystadleuaeth wythnosol yn awtomatig. Y fantais yw na fydd eich rhif byth yn colli wythnos, cyhyd â bod gennych arian yn eich cyfrif er mwyn chwarae.

What’s the jackpot? Beth yw’r brif wobr?

There is a £25,000 top prize up for grabs every week, as well as smaller prizes of £1,000, £25 and 5 entries into the next draw.

Mae prif wobr o £25,000 ar gael i’w hennill bob wythnos, yn ogystal â gwobrau llai o £1,000, £25 a 5 cynnig yn y rownd nesaf.

What happens if I win? Beth fydd yn digwydd os bydda’ i’n ennill?

If you’ll win, we’ll be in touch with you, so you don’t need to worry about missing out. You don’t need to claim your prize or withdraw it from your lottery account. Depending on how you pay for your lottery entries, we might put the money straight into your bank account or we may send out a cheque. Couldn’t be simpler!

Os byddwch yn ennill, byddwn yn cysylltu â chi, felly does dim angen i chi boeni am golli allan. Nid oes angen i chi hawlio eich gwobr na’i thynnu o’ch cyfrif loteri. Gan ddibynnu ar sut rydych chi’n talu am eich cynigion loteri, efallai y byddwn yn rhoi’r arian yn syth i’ch cyfrif banc, neu efallai byddwn yn anfon siec. Mae’n hawdd!

Why is there a minimum payment amount of £13 on cards? Pam ceir lleiafswm talu o £13 ar gardiau?

To reduce processing costs and keep the overall running costs low, for the benefit of our charities, we have a minimum payment cap. This guarantees more lottery profit for charity.

I ostwng costau prosesu ac i gadw’r costau cynnal cyffredinol yn isel, er budd ein helusennau, mae gennym isafswm talu. Mae hyn yn sicrhau rhagor o elw loteri i elusennau.

close

Contact us

Send us a message and we'll get back to you as soon as possible.

Your Details

We will treat your personal information with respect and process it in accordance with our privacy policy.

Top
Accept Cookies

Play today! / Chwarae heddiw!

Play today for your chance to win £25,000!

By playing Loteri Cymru you are also helping charities across Wales raise vital funds.